SPORTSLIG PLAN FOTBALLGRUPPA

Sportslig plan for Rygene Fotball

Vi føler at trenere/ lagledere i Rygene Fotball har manglet klare retningslinjer for hvordan fotballen i klubben skal organiseres og drives, og ønsker med denne sportsplanen at alle in-volverte etter hvert skal dra sammen i riktig retning.

Sportsplanen skal være en retningslinje for alle trenere/ lagledere som leder lag for barn og ungdom i Rygene Fotball. Sportsplanen skal fungere som et verktøy for å sikre at all aktivitet foregår både etter breddeidrettens regler og normer og Rygene Fotballs egne retningslinjer.

Dette er på ingen måte noen fasit på hvordan barne- og ungdomsfotballen skal organiseres, men et forslag som vil bli fortløpende vurdert av klubbens medlemmer.

Målet med denne sportsplanen kan kort sammenfattes i vår målsetting som følger under.

Gjennom visjonen ”Så mange som mulig – så lenge som mulig” gi alle som ønsker å spille fotball i Rygene fotball et aktivitetstilbud. Å gi et godt nok sportslig tilbud til de som ønsker å bli gode.

Denne målsettingen er helt i tråd med Norges Fotballforbund sine tanker når det gjelder fot-ball for barn og ungdom; ”De som vil trene en gang i uken for å ha det gøy, treffe venner og spille kamper når det passer, skal selvfølgelig fortsatt gjøre det. Men de som ønsker å satse friskt på fotball for å bli best mulig, skal også gis et tilbud!”


Hensikt med sportsplanen

Hensikten med sportsplanen er å lage en samlet plan for fotballaktiviteten i Rygene Fotball når det gjelderbarne- og ungdomsfotball.

 

Sportsplanen skal påvirke:

For spillere:              

• Basisferdigheter - fotballferdigheter

• Fotballhurtighet/ reaksjonsevne/ fotballbevegelser

• Holdninger

• Samhandling / fotballforståelse

 

For trener/ lagleder:

• Gi trenere/lagledere i de enkelte aldersgrupper et hjelpemiddel for fotballopplæringen.

• Fortelle treneren hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe.

• Vise at det er mer meningsfylt å benytte en plan i stedet for tilfeldig valgte aktiviteter.

• Øke treners kompetansenivå.

 

For klubben:             

• Øke muligheten for å gi presis informasjon om det sportslige arbeidet i vår klubb


Holdning, motivasjon og miljø

Det hjelper lite at aktivitetene er gode, instruksjonen presis, kampoppsettet fornuftig og mil-jøet er tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring hvis ikke spillernes holdninger holder mål.

Dette gjelder:

• Holdninger som angår krav til seg selv

• Holdninger som gjelder forholdet til andre

 

Ledere/ trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotbal-lens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper

for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.

Vi vil se litt nærmere på hvordan disse bør vektlegges i ulike sammenhenger.

Holdninger overfor seg selv

• Punktlighet i enhver sammenheng.

• Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk.

• Positivt forhold til riktig kosthold.

• Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/ kamp.

• Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler.

• Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent.

• Ta skolegangen på alvor.

• Tåle seier og tap.

 

Holdninger overfor medspillere

• Vær positiv, vær "kompis" i alle sammenhenger

• Gi ros/ oppmuntring

• Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil

• Betydningen av fair-play

• Vis god sportsånd

 

Holdninger overfor motspillere

• Vis god sportsånd

• Betydningen av fair-play

• Vis respekt

 

Holdninger overfor trener/ lagleder

• Lytt! (kanskje noe å lære)

• Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp

• Vær samarbeidsvillig

• Ikke snakk bak ryggen ved uenighet

• Gi beskjed ved forfall til trening og kamp

• Tilstreb lojalitet overfor trener/ leders beslutninger

 

Holdninger overfor dommer/ regelverk

• Godta dommerens avgjørelser

• Unngå negative reaksjoner - vær positiv

 

Holdninger overfor klubben

• Vær stolt av klubben din

• Tilstreb klubbfølelse og samhold

• Si ja når klubben ber deg om en tjeneste

• Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for

• ens egen utvikling som spiller

• hvor godt miljøet på laget kan bli

• hvor gode lagkameratene kan bli

• hvor godt laget kan bli


Det å lykkes

Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, en tackling, en gjennombruddspasning osv.  Dette virker posi-tivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene.

 

Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.

 

Feilretting

Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil.

Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten.

Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone!

 

Miljø

I arbeidet med barn og unge ser en stadig hvor viktig det er at det skjer samhandling også utenfor fotballbanen. Det å skape en kamerat-/venninnegjeng gir positiv effekt på mange måter. Mange svært gode lag i aldersbestemt fotball og seniorfotball har profittert på denne modellen.

 

Treningsmodell for 7 – 8 åringer:

Denne aldersklassen trener 1 ganger per uke. Ved søknad kan det vurderes å øke til 2 treninger pr. uke i sesongen. Disse årganger skal ikke ha vintertreninger men oppfordres til å delta på allidretts sine aktiviteter.

Tid: 1 time 1. Oppvarming

Enkle øvinger med ball

Varighet: ca. 10 minutter

2. Lek med ball og enkel ferdighets-trening (enkle tekniske øvelser)

Trening av pasningsferdighet, mottak av ballen og føring av ballen.

Varighet: ca. 15 minutter

3. Spill øvelser

Grupper fra 1 mot 1 til 3 mot 3 i første del og deretter femmerfotball.

Varighet: Resten av treningen.

Treningsmodell for 9 - 10 åringer:

Denne aldersgruppen trener 2 ganger per uke sesong og 10 åringer trener også 1 gang pr. uke om vinteren.

Tid: 1 time 1. Oppvarming

Enkle øvinger med ball

Varighet: ca. 10 minutter

2. Lek med ball og enkel ferdighetstrening (enkle tekniske øvelser)

Trening av pasningsferdighet, mottak av ballen og føring av ballen, dribling og tackling.

Varighet: ca. 20 minutter

3. Spill øvelser

Grupper fra 1 mot 1 til 5 mot 5

Varighet: Resten av treningen

Treningsmodell for 11 – 12 åringer:

Denne aldersgruppen trener 2 ganger per uke sesong og 1 gang pr. uke om vinteren.

Tid: ca. 1 time og 30 minutter 1. Oppvarming

Enkle øvinger med ball

Varighet: ca. 15 minutter

2. Lek med ball og enkel ferdighetstrening (enkle tekniske øvelser)

Trening av pasningsferdighet, mottak av ballen og føring av ballen, dribling og tackling.

Gradvis overgang til å sette de individuelle ferdighetene inn i relasjoner med medspillere.

Varighet: ca. 30 minutter

3. Spill øvelser

Grupper fra 2 mot 2 til 7 mot 7

Varighet: Resten av treningen


Treninger for ungdomsfotball:

• Treningens varighet er på ca. 90 minutter

• Spillerne har sammen ansvar for vester/kjegler/baller etc.

• Fortsatt mye spill i små grupper 3:3, 4:4, men gradvis mer spill i større grupper for eksempel 7:7 og på større baner. Hensikten er etter hvert å utvikle forståelsen av bruk av rom når det gjelder handling og handlingsvalg ut fra situasjon.

• Gradvis innarbeidelse av høyere effektivitet og kvalitet på selve treningen. Dette gjelder spesielt ved skifte av øvelse og kravet om hurtig igangsettelse.

• Restitusjon

I ungdomsfotball trener lagene 2-3 ganger per uke i tillegg til kamp.


Rygene fotballgruppe. Organisasjonskart

Verv

Navn

Hovedoppgave

Leder

Trond Olsen

Overordnet ansvar for driften av fotballgruppa. Godkjenner innkjøp av utstyr og større investe-ringer. Fordele arbeidet i styret.

Nestleder

Glenn Aanonsen

Stedfortreder for leder. Samme oppgave som leder i dennes fravær eller som tildeles av leder.

Kasserer

Arne Isaksen

Ansvar for regnskap. Betaler dommerregninger og andre utgifter for lagene. Oversikt over sponsoravtaler og sponsorinntekter.

Sekretær

Arild Johansen

Referat fra styremøter. Årsmelding. Overganger. Påmelding av lag til serien.

Styremedlemmer

Rikki Aanonsen

Atle Råna

Lisbeth Dalen

Oppgaver etter tildeling i styret. Ressurspersoner som kan brukes av lagledere og trener.

Sponsorsjef

Svenn Roy Dalen

Nye sponsoravtaler. Vedlikehold av etlaberte avtaler.

Valgkomite

Harald Dale, Rikard Aanonsen

Skaffe kandidater til alle verv i fotballgruppa for valg på årsmøtet.

Lagledere


Se egen instruks om oppgaver.

Trenere


Lede treninger og kamper.

Sportslig utvalg

Verv

Navn

Hovedoppgave


Atle Råna

Oppfølging for senior lag/aktivt kontakt mot trener/trenere.


Stian Ricky Dalen

Oppfølgning av aldersbestemte lag/aktivt hjelpe-middel for trenere


Elin Øiestad

Treningstider.


Rune Aslaksen Jensen

Kompetanseutvikling på keeperrollen.

RYGENE FOTBALLGRUPPE

Veiledning/Arbeidsoppgaver

LAGLEDER ALDERSBESTEMTE

 

Forslag


1: Kontaktperson for sitt lag overfor Agder Fotballkrets.

    Har navnet sitt i terminlista, og mottar post fra kretsen.


2: I samråd med trener ha ansvaret for at utstyr til laget er på plass og i orden. Dersom nytt utstyr skal

    bestilles skal dette gjøres ved å gi beskjed til leder av fotballgruppa.


3: For lag fra 14 år og nedover samt 7’er lag, være ansvarlig for å skaffe dommer til kampene. 


4: Ved flytting av kamper, gi beskjed til dommer + motstanderlagets oppmann minst 48 timer før kampen   

    spilles.


5: Sørge for at dommerkortet er på plass til kamp, skrive ut dette, eventuelt en person som kan gjøre det,

    trener f.eks.


6: Melde på lag til turneringer. Rygene IL dekker påmelding til turneringer hver sesong per lag.


7: Sette opp kjørelister til bortekamper, samt event. vaskelister for drakter.


8: Møte på de møtene man blir innkalt til, eller finne en representant for laget om kan møte.


9: Skrive årsrapport etter sesongslutt.AKTIVITETER


RESULTATER

07.09 J 17

Rygene - Vegårshei 7'er 0-10

31.08 J 17

Imås - Rygene 3-0

25.08 J17

Birkenes - Rygene 1-0

17.08: J 17

Rygene - Gimletroll 1-11

26.02: A-laget

Froland - Rygene 7-2

13.02: A-laget

Rygene - Imås 1-1

12.02: Damelaget

Rygene - Øyestad 9-1

01.02: A-laget

Rygene - Hisøy 1-4